News

Информационен ден по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ във Велико Търново

05.10.2015

В зала „Преслав" в Интерхотел Велико Търново се проведе информационен ден по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР). Информационното събитие бе последното в рамките на национална информационна кампания, която популяризира сред потенциални бенефициенти насоките за кандидатстване на първите две операции, които ще се реализират чрез процедура на подбор на проекти по ОП НОИР. Това са операция „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила" и операция „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на  деца в неравностойно положение".

Информационната кампания, която се проведе в периода 23 септември - 2 октомври 2015 г.  премина при огромен интерес, като обедини над 500 представители на образователни институции, неправителствени организации, общини и граждани в градовете София, Сливен, Кърджали, Видин, Силистра и Велико Търново.

Насоките за кандидатстване по двете операции бяха представени от екип от експерти от Управляващия орган на ОП НОИР - Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми" към Министерството на образованието и науката.

Повече информация за двете операции можете да намерите тук: http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=340

От страна на експертите на Управляващия орган беше разяснен и начинът за електронно кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

По-долу можете да изтеглите презентациите от информационната кампания.

The web portal is developed and maintained under Project 0045-CIO-3.2 "Maintenance and development of а Single information web portal for Structural and Cohesion Funds in Bulgaria www.eufunds.bg" (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). The project is implemented with the financial support of Operational Programme "Technical Assistance" co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund