News

Изменени са Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“

28.09.2015

Във връзка с получени коментари от страна на Министерство на финансите по вече публикуваните Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020" Управляващият орган на ОПРР измени Насоките за кандидатстване и някои от приложенията към тях. Измененията се правят с цел привеждане на Насоките в пълно съответствие с правилата в областта на държавните помощи, както и с оглед прецизиране на изискванията и улеснение за бенефициентите при определяне на приложимия режим.

Промените в текста на Насоките за кандидатстване са в раздели 5.1, 5.2 и 5.4.6. Във връзка с нанесените промени са изменени Формуляра за кандидатстване и приложенията, свързани държавните помощи. Добавени са и нови приложения за попълване.

Изменените Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020" и новите приложения можете да намерите тук.

The web portal is developed and maintained under Project 0045-CIO-3.2 "Maintenance and development of а Single information web portal for Structural and Cohesion Funds in Bulgaria www.eufunds.bg" (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). The project is implemented with the financial support of Operational Programme "Technical Assistance" co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund