News

Близо половин милиард лева, поставени пред риск от загуба, влязоха в българската икономика и българските общини в първите шест месеца на правителството

21.12.2013

Настоящ програмен период

Предприетите от правителството мерки за минимизиране на риска от загуба на средства и ускоряване на темповете на работа по програмите, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз, вече имат своя видим и измерим резултат.

За периода от началото на мандата на правителството до 15 декември 2013 г., реално изплатените средства са в размер на повече от 2 млрд. лева, което представлява ръст от 13%. Това е приблизително една трета от постигнатото от началото на изпълнение на програмите на 1 януари 2007 г. до сега. Размерът на сертифицираните средства за периода възлиза на 900 млн. евро., което също е близо една трета от спрямо началото на периода.

Към 30 май 2013 г. рискът от загуба на средства по данни на служебния кабинет възлиза на 272 312 555 евро, разпределени по следния начин:

ОПОС - 29 млн. евро; ОПРР - 74 млн. евро; ОПК - 49 млн. евро; ОПРЧР - 105 млн. евро; ОПАК - 6 млн. евро; ОПТП - 9 млн. евро

В резултат на предприетите от правителството мерки реално загубените средства, съгласно правилото N+2/N+3, са сведени до 35 245 658 евро и са само по 3 програми. Спасени са над 237 млн. евро или близо половин милиард лева са влезли в българската икономика и българските общини. Данните на Национален фонд към Министерството на финансите показват, че правителството успя да намали близо 8 пъти планираната в средата на годината загуба.

 

Нов програмен период

На 8 януари 2014 г. ще се проведе обсъждане на Споразумението за партньорство за новия програмен период, като в него ще бъдат включени и последните бележки на Европейската комисия, които бяха изпратени в края на месец ноември. Планира се до края на месец януари 2014 г. проектyt на Споразумение да бъде изпратен за нови консултации с ЕК.

Проекти на новите оперативни програми „Околна среда" (ОПОС), „Човешки ресурси" (ОПРЧР), „Региони в растеж" (ОПРР) и „Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) бяха изпратени на Европейската комисия през месеците септември и октомври 2013 г. за провеждане на технически консултации. Подготвен е пълен вариант на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ), който  предстои да бъде изпратен за консултации до края на месец декември 2013 г. В процес на подготовка за изпращане са и проектите на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" и Оперативна програма „Добро управление". Планира се това да стане най-късно през месец януари 2013 г.

На практика повечето от тези програми са с добра проектна готовност, като Оперативна програма „Околна среда" и Оперативна програма „Региони в растеж" се изпращат на ЕК за втори и трети път.

Първи вариант на Програмата за развитие на селските райони е изпратен на  ЕК в началото на декември. Първи вариант на Програмата за морско дело и рибарство също е изпратен на ЕК пред декември. България е една от първите от страните  членки представила вариант на програмата.

При отчитане на напредъка на другите държави членки в процеса на подготовка на програмен период 2014-2020 г. страната ни като цяло се отличава с добра проектна готовност на своите стратегически програмни документи за следващия програмен период.

Допълнителна информация можете да намерите тук

The web portal is developed and maintained under Project 0045-CIO-3.2 "Maintenance and development of а Single information web portal for Structural and Cohesion Funds in Bulgaria www.eufunds.bg" (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). The project is implemented with the financial support of Operational Programme "Technical Assistance" co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund