News

Варненско сдружение проучва немски опит за създаване на социални предприятия за хора с увреждания

05.12.2013

Сдружение „Център за устойчиво социално развитие"- Варна проучва опита на Германия за създаване на социални предприятия, в които работят хора с увреждания и лица в неравностойно положение. Сдружението в партньорство с немската фондация „Либенау" работи по проект „Социалното предприемачество - мисия за равенство между различните", който се финансира със 182 143 лв. от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". 
Проектът цели популяризиране на социалното предприемачество, обмяна на опит, изграждане на мрежа за обмен на информация, технологии и човешки ресурси, осигуряване на възможност на лицата в неравностойно положение за равно включване, интеграция и реализация на пазара на труда. Акцент е също създаването на иновативен модел (социална мрежа) за обмяна на опит и дългосрочно сътрудничество при създаване и управление на социални предприятия, посочи на пресконференция председателят на УС на „Център за устойчиво социално развитие" и ръководител на проекта Борислав Френчев. Той обяви, че български експерти са били на посещение по проекта в немската провинция Баден Вюртенберг с цел обмяна на опит. По време на визитата българите са посетили редица германски социални предприятия, в които са се запознали на място с дейността им и са обменили ценен опит. Основна тема на разговорите бяха формирането на цените на стоките или услугите, реализацията им на пазара, дофинансиране на дейностите, обученията на персонала и други, обясни Френчев. 
В посетените социални предприятия към фондация „Либенау" хора с увреждания и лица неравностойно положение работят в пералня, цех за обработка на дърво, градина за отглеждане на разсади за залесяване, зеленчукови и овощни градини, кафетерии, магазин, арт работилница, предприятие за архивиране, дигитализиране и унищожаване на документи, велоателие, център за професионално обучение и др. Делегацията от България е проучила и социалните предприятия на фондация „Св. Франциск Хайлигенброн" в гр. Шрамберг-Хайлигенброн, която заедно с фондация „Либенау" и Варненска Св. Митрополия е член в Социална асоциация „Св. Андрей" в град Варна. Немската организация е разкрила работни места за хора със зрителни увреждания, които приготвят храна за работниците и служителите на фондацията, работят в работилници „Четки, метли и кошничарство", „Дърводелство", арт-ателие „Живопис",„Фурна и хлебарница". Работните места са адаптирани за хора с увреждания, а някои са с висока степен на механизация. Българските експерти участваха и в три тематични кръгли маси, отчете още ръководителят на проекта.

Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий" 2/Козирката/
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
група във Фейсбук: http://www.facebook.com/groups/257231861054271/

Областният информационен център - Варна е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

 

The web portal is developed and maintained under Project 0045-CIO-3.2 "Maintenance and development of а Single information web portal for Structural and Cohesion Funds in Bulgaria www.eufunds.bg" (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). The project is implemented with the financial support of Operational Programme "Technical Assistance" co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund