News

Моника Бийчър: „До 31 октомври 2015 г. трябва да сме приключили с плащанията по ОПАК”

25.04.2014

До 31 октомври 2015 г. трябва да са приключили всички плащания по Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК), с оглед на което удължаването на срока за изпълнение на проектите е недопустимо. Това съобщи ръководителят на Управляващия орган на ОПАК Моника Димитрова-Бийчър в своето приветствие към участниците в информационен ден по новооткрита процедура за централните администрации. Тя посъветва кандидатите да заложат по-кратък срок за изпълнение на проектите от предвидения в насоките 12-месечен период и да изпратят своите проектни предложения своевременно.

Близо 60 експерти от централната администрация участваха в информационен ден по новата процедура по приоритетна ос І „Добро управление", подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация" за оптимизиране на структурата на звената на централните администрации. Основната цел е да се избегнат дублиращите се функции в администрацията.

В рамките на процедурата допустими за финансиране са дейностите за извършване на функционален анализ; разработване на предложения за промени в нормативни, стратегически и други документи, както и в устройствените правилници на администрациите; дейности за оптимизиране на структурите и преразпределяне на функции; дейности за подобряване на организацията, работните процеси и координацията в рамките на една или няколко административни структури, реализиращи дадена публична политика и др. Необходимо е проектните предложения да съдържат задължителните индикатори на ниво процедура, които измерват постигането на целта на подприоритет 1.1.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 3 000 000 лв. Минималният праг за финансиране на отделните проекти е 20 000 лв. Максималният размер е 200 000 лв., като при партньорски проекти е 400 000 лв. Крайният срок за получаване на проектните предложения е 23.05.2014 г. (петък), 17:30 часа.

 

The web portal is developed and maintained under Project 0045-CIO-3.2 "Maintenance and development of а Single information web portal for Structural and Cohesion Funds in Bulgaria www.eufunds.bg" (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). The project is implemented with the financial support of Operational Programme "Technical Assistance" co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund