News

Посланиците на страните-членки на ЕС обсъдиха напредъка на България в управлението на средствата от ЕС и подготовката на страната за следващия програмен период

05.02.2013

 

България отбелязва значителен напредък в ефективното управление на средствата от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС. Около тази позиция се обединиха представители на страните-членки на ЕС по време на работна среща с министъра по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев.

В рамките на срещата министър Дончев представи постигнатия от страната напредък (финансови и физически резултати) в процеса на управление и използване на средствата от европейските фондове у нас до края на миналата година и очерта предстоящото до края на настоящия програмен период. Томислав Дончев отбеляза, че администрацията работи усилено, за да може към края на 2013 г. България да няма загубени средства по нито една оперативна програма, а размерът на плащанията да достигне до 65%. В рамките на настоящия програмен период България има право да договаря европейско финансиране за проекти до края на 2013 г. и да изплаща средства за тяхното съфинансиране до края на 2015 г.

Основен акцент в разговора беше подготовката на България за следващата финансова и програмна рамка 2014 - 2020 г. и договарянето на приоритетните сфери за финансиране, на които ще се базира подготвящото се Споразумение за партньорство с ЕК за следващия програмен период. Министърът по управление на средствата от ЕС посочи, че целта на страната е да бъде готова с текста на Споразумението възможно най-бързо, за да може то да бъде подписано в средата на тази година, след като бъдат приети и регламентите на Европейската комисия. Вече тече усилената работа по изготвянето на текстовете за всички оперативни програми, в които ще се инвестират средствата от европейските фондове в следващите седем години. За тази цел са сформирани работни групи, при спазване на вече създадената нормативна рамка.

Ключовият приоритет, който съпътства всички дейности по подготовката за новия програмен период, е съблюдаването на предварителните условия, поставени от ЕК. С тези условия се гарантира изпълнение на реформи за ефективност и устойчивост на инвестициите, в които се влагат европейски средства до 2020 год.

 

The web portal is developed and maintained under Project 0045-CIO-3.2 "Maintenance and development of а Single information web portal for Structural and Cohesion Funds in Bulgaria www.eufunds.bg" (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). The project is implemented with the financial support of Operational Programme "Technical Assistance" co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund