Регистър на неактуални публични покани по ЗОП

ID Публикувана
на
Възложител Описание Разяснения Валидна до (вкл.)Информация за сключени договори
349308.09.2015 г.  ВВФ - Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма България  Процедура за определяне на изпълнител за услуга с предмет: «ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ ПРОЦЕС ПО ИНТЕГРИРАНЕ НА ГОРСКИТЕ ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ И ПОЛЗИ ЧРЕЗ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ И СЪБИТИЯ» по проект „Разработване и моделно прилагане на секторни политики, насочени към екосистемните услуги PoliciES" Финансиран в рамките на Програма BG03 "Биологично разнообразие и екосистеми“ в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г. 23.09.2015 г. 
349208.09.2015 г.  ВВФ - Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма България Процедура за определяне на изпълнител за услуга с предмет: «ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ ПРОЦЕС ПО ИНТЕГРИРАНЕ НА ГОРСКИТЕ ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ И ПОЛЗИ ЧРЕЗ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ И СЪБИТИЯ» по проект „Разработване и моделно прилагане на секторни политики, насочени към екосистемните услуги PoliciES" Финансиран в рамките на Програма BG03 "Биологично разнообразие и екосистеми“ в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г. 23.09.2015 г. 
347917.08.2015 г.  Сдружение "Клъстер Инвеститори в Зарядна Инфраструктура и Електрически Превозни Средства".  Тръжна документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: "Стратегия за популяризиране и устойчиво развитие на електрозарядна инфраструктура и електрически превозни средства в страната". 24.08.2015 г. 
345824.07.2015 г.  „АКВАРЕСУРС“ ЕООД  Публична покана по чл. 11, ал. 1 от от ПМС №118/20.05.2014 г. за възлагане изпълнението на договор с предмет „Доставка на оборудване за комбинирано поликултурно рибовъдно стопанство за шаран и сом в язовир "Каменец", Община Пордим, Област Плевен, по договор № 375/18.07.2014г. по Мярка 2.1. "Производствени инвестиции в аквакултурата", Приоритетна ОС 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" на ОПРСР на РБългария, финансирана от Евр 31.07.2015 г. 
345217.07.2015 г.  Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна  Тръжни документи за провеждане на процедура за избор на изпълнител (без Заповед за назначаване на Оценителна комисия) на Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна по ДБФП БИ-02-3/02.02.2012, с предмет: „Извършване на СМР за преустройство и ремонт на части от сграда” 24.07.2015 г. 
345117.07.2015 г.  Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна  Тръжни документи за провеждане на процедура за избор на изпълнител (без Заповед за назначаване на Оценителна комисия) на Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна по ДБФП БИ-02-3/02.02.2012 с предмет „Извършване на СМР за преустройство и ремонт на части от сграда” 24.07.2015 г. 
345017.07.2015 г.  Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна  Тръжни документи за провеждане на процедура за избор на изпълнител (без Заповед за назначаване на Оценителна комисия) на Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна по ДБФП БИ-02-3/02.02.2012, с предмет „Извършване на СМР за преустройство и ремонт на части от сграда”. 24.07.2015 г. 
341211.06.2015 г.  Абакус гиъринг ООД  Тръжна документация по ДБФП № BG161PO003-1.1.05-0004 на Абакус гиъринг ООД за провеждане на процедура избор с публична покана, с предмет: "Изработване на опитен образец на иновативния продукт" 10.06.2015 г. 
310709.10.2014 г.  "НАЦИОНАЛЕН КУРИЕРСКИ КЛЪСТЕР" ООД Документация по ДБФП № K-02-28/27.05.2013 г. с бенефициент "НАЦИОНАЛЕН КУРИЕРСКИ КЛЪСТЕР" ООД за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: „Предоставяне на външни услуги по обезпечаване участието на представители на административното тяло на „Национален куриерски клъстер“ ООД в срещи за обмяна на опит и добри практики – посещение на годишната среща на WORLDWIDE PARTNERSHIP CARGOLINK NETWORK”.  16.10.2014 г. 
172818.02.2014 г.  Министерството на регионалното развитие, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” Тръжна процедура за „Предварителна оценка и стратегическа екологична оценка на Програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани по Инструмента за предприсъединителна помощ, които Република България ще управлява през програмен период 2014-2020” с финансовата подкрепа по Инструмента за предприсъединителна помощ и Програмите за трансгранично сътрудничество 2007-2013, съответно България–Сърбия, България–Македония, България–Турция. Процедурата е по правилата на PRAG! Ex-ante & SE...
2-b2b_summar...
21.03.2014 г. 
127905.12.2013 г.  Министерски съвет Покана до всички лицензирани и регистрирани радио- и телевизионни оператори с национален обхват 06.12.2013 г. 
104831.10.2013 г.  Министерство на регионалното развитие Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Разпечатване, размножаване и окомплектоване на документация за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма "Регионално развитие"2007-2013 във връзка с изпълнение на дейността му” Разясн...
Reshenie RD-...
06.12.2013 г. 
104731.10.2013 г.  Министерство на регионалното развитие Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване и разпространение на информационни, рекламни материали и сувенири във връзка с изпълнението на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. (ОПРР)“ vaprosi i ot...
razyasneniya...
Reshenie RD-...
28.11.2013 г. 
103630.10.2013 г.  ЦИО в Администрацията на Министерския съвет ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗРАБОТКА НА РЕКЛАМНИ ФОРМАТИ ЗА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ МЕДИИ” otgovor_na V...
14.11.2013 г. 
89713.09.2013 г.  Централно координационно звено в Администрацията на Министерския съвет Документация по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване функционирането на ИСУН 2020” Razqsnenie-0...
11.10.2013 г. 
89620.09.2013 г.  Централно координационно звено в Администрацията на Министерския съвет Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Създаване на помощно звено (Help Desk) за информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН)” 3009_Help_de...
30.10.2013 г. 
49328.06.2013 г.  "Интернет Корпорейтед Нетуъркс" ЕООД  документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, с предмет: "Доставка на оборудване по обособени позиции: 1.Сървърна система тип Блейд и 2.Система за съхранение на данни.". Документацията е изготвена в изпълнение на ДБФП № BG161PO003.2.1.13-0191-C0001, с бенефициент "Интернет Корпорейтед Нетуъркс" ЕООД 04.07.2013 г. 
42007.06.2013 г.  Дина Комерс ООД Информация за сключен договор от Дина Комерс ООД - бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF–2302-06-11003 след проведена процедура за определяне на изпълнител – “открит избор” с обект: „Сертифициране на стандарта за здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001” 07.06.2013 г. 514
32819.04.2013 г.  "Българска стопанска камара-съюз на българския бизнес" Информация по чл. 28, ал. 3 от ПМС 55/2007г. за сключен договор от "Българска стопанска камара-съюз на българския бизнес"-бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG 051PO001-2.1.06/23.10.2009г. след проведена процедура за определяне на изпълнител – “открит избор” с обект: “Обучения на секторно и браншово ниво за придобиване и повишаване на знания и умения по ключови компетенции на представители на целевите групи”. 19.04.2013 г. 397
32726.04.2013 г.  "Българска стопанска камара-съюз на българския бизнес"-  Информация по чл. 28, ал. 3 от ПМС 55/2007г. за сключен договор от "Българска стопанска камара-съюз на българския бизнес"-бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG 051PO001-2.1.06/23.10.2009г. след проведена процедура за определяне на изпълнител – “открит избор” с обект: “Обучения на секторно и браншово ниво за придобиване и повишаване на знания и умения по ключови компетенции на представители на целевите групи”. 26.04.2013 г. 396
Общ брой: 23
Страница 1 от 2 
   1 2
Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.