Регистър на прекратени публични покани по ЗОП

ID Публикувана
на
Възложител Описание Разяснения Валидна до (вкл.)Решение за прекратяване
344313.07.2015 г.  "Буларх" ЕООД  Решение за прекратяване на процедура "избор с публична покана”, с предмет: : "Избор на доставчик на оборудване, необходимо за внедряване в производство на иновативен продукт с четири обособени позиции: Обособена позиция № 001 – доставка на Машина за лазерно рязане; Обособена позиция № 002 – доставка на Роботизиран комплекс за заваряване; Обособена позиция № 003 – доставка на 5-осен обработващ център; Обособена позиция № 004 – доставка на Стругов автомат с ЦПУ управление“ 17.07.2015 г. 4260
22518.02.2013 г.  WWF Дунавско-Карпатска програма България  "Производство и разселване на поне 50 000 личинки от застрашени видове есетрови риби с доказан дунавски произход" по дейност 3 проект “Прилагане на дейности от Националния план за действие за есетровите риби с цел подобряване състоянието и опазване на есетрите в България”. 13.03.2013 г. 284
Общ брой: 2
Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.