В медиите

Социални мрежи и медии

Бенефициентите по оперативните програми ще могат да въвеждат информация за европейските средства

13.12.2012

Правителството създаде възможност за включване на представители на бенефициентите по оперативните програми в процеса по въвеждане на информация, свързана с европейските средства.

Това стана възможно с решение на кабинета от 12 декември за допълнение в ПМС 6/2007 г. за създаване на Единен информационен портал за обща информация за управлението на структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз в България - eufunds.bg. В момента с това право разполагат само представители на седем министерства и на Министерския съвет.

Разширяването на кръга от лица, които ще могат да въвеждат информация в портала eufunds.bg, ще повиши тяхната активност и ще допринесе за навременното информиране на потребителите относно добрите практики, реализирани на територията на цялата страна, вярват от кабинета.

Служителите и другите лица извън централната администрация, отговорни за качеството и достоверността на публикуваната в портала информация, ще се определят със заповед на министъра по управление на средствата от ЕС.

COMPUTERWORLD

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.