Карта на сайта

Начало
2014-2020
Национална законодателна база
Национално законодателство
Постановления на МС
Решения на МС
Други
Презентации
Актуални новини
Предварителни условия за ЕСИФ 2014-2020
Самооценка на изпълнението на предварителните условия – Приложение 3., Приложение 4. и Приложение 5. към Споразумението за партньорство 2014-2020
План за изпълнението на приложимите предварителни условия за ЕСИФ 2014-2020 г., които не са изпълнени или са частично изпълнени - месечна актуализация
ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА РБЪЛГАРИЯ
Указания и образци
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО
РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ
Публично обсъждане 26.02.2014
ОФИЦИАЛНА ВЕРСИЯ ОДОБРЕНА ОТ ЕК НА 7.08.2014
РГ за разработване на Споразумението за партньорство
Протоколи
Презентации
Материали
Дневен ред
Комитети за наблюдение на Споразумението за партнъорство на РБ и на програмите
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж"
Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура”
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
Оперативна програма „Региони в растеж“
Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.
Оперативна програма „Добро управление”
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Процедура за избор на НПО в КН на ОП РЧР
Заседание на КН на ОП РЧР – 12.12.2014 г.
Документи от заседание
Окончателни документи
Писмена процедура на КН към ОП РЧР - февруари 2015 г.
Документи от писмена процедура
Окончателни документи
Национална комуникационна стратегия
Годишни планове за действие
Справки за изпълнение на комуникационните планове по ОП
Оперативни програми 2014-2020
Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия"
Одобрени проекти и бенефициенти
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
Обяви за набиране на проектни предложения
2014BG05M9OP001-1.2014.001 "Младежка заетост"
2014BG05M9OP001-3.2015.001 "Разработване и внедряване на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020"
2014BG05M9OP001-2.2015.001 "Нови алтернативи"
BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”
BG05M9OP001-1.002 „Активни”
BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015”
BG05M9OP001-3.002 „Центрове за заетост и социално подпомагане“
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020
Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020
Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020
Обяви за набиране на проектни предложения
Работна група за изготвяне на оперативна програма за околна среда за програмен период 2014-2020 г.
Комитет за наблюдение на ОПОС 2014-2020
Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020
Работни версии на ОПРР 2014-2020
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020
Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020
Тематична работна група
Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020
Тематична работна група за ОП"Добро управление"
IV-то заседание - 3 февруари 2014 г.
III-то заседание - 07 ноември 2013 г.
II-ро заседание - 25 юли 2013 г.
I-во заседание - 21 март 2013г.
Документи
Процедура по неприсъствено вземане на решение 28.11 - 01.12.2014 г.
V-то заседание - 22 май 2014 г.
Програма за развитие на селските райони 2014-2020
Програма за морско дело и рибарство 2014-2020
Програми по европейско териториално сътрудничество 2014-2020
Европейска законодателна база
Официални документи
Европейско законодателство
Работни документи на Европейската комисия
Официални позиции
Въпроси и отговори
Процедури за избор на изпълнител
Публична покана по реда на чл. 11 от ПМС № 118/2014 г. (отменено ПМС № 69/2013 г.)
Регистър на актуални публични покани по ПМС № 118/2014 г.
Регистър на прекратени публични покани по ПМС № 118/2014 г.
Регистър на неактуални публични покани по ПМС № 118/2014 г.
Публично съобщение за ценови предложения съгласно чл. 9, ал. 2 от ПМС № 118/2014 г.
Процедури по ЗОП
Регистър на актуални публични покани по ЗОП
Регистър на прекратени публични покани по ЗОП
Регистър на неактуални публични покани по ЗОП
Архив към 13.02.2013
Процедури по ПМС 55 от 12.03.2007 г.
Процедури по ЗОП
Процедури по ЗОП с изтекъл срок
Изпълнение на оперативните програми
Месечен преглед на напредъка по оперативните програми
Индикативни годишни работни програми
Обяви за набиране на външни експерти
Актуални обяви
Обяви с изтекъл срок
Обява за подбор на външни оценители по ОП Административен капацитет
Обява за подбор на външни оценители по ОП „Конкурентоспособност”
Обяви за набиране на проектни предложения
Одобрени проекти и бенефициенти
ОП "Транспорт"
ОП "Околна среда"
ОП "Регионално развитие"
ОП "Конкурентоспособност"
ОП "Техническа помощ"
ОП "Развитие на човешките ресурси"
ОП "Административен капацитет"
Програми за териториално сътрудничество
Програма ФАР
Добри практики
ОП "Техническа помощ"
Конкурс за най-добър проект
ОП "Конкурентоспособност"
ОП "Административен капацитет"
ОП "Околна среда"
ОП "Регионално развитие"
ОП "Развитие на човешките ресурси"
Фонд ФЛАГ
Речник
Download
Полезни връзки
Оперативни програми
Транспорт
Архив
Аудио-визуални материали
Годишни доклади и оценки по ОПT
Комуникационен план на ОПТ
Обяви за набиране на проектни предложения
Одобрени проекти и бенефициенти
Социологически проучвания
Околна среда
Годишни доклади и оценки по ОПОС
Обяви за набиране на проектни предложения
Одобрени проекти и бенефициенти
Наръчници, ръководства, правила
Комитет за наблюдение на Оперативна програма "Околна среда"
Обсъждане на насоки за кандидатстване
Обява за обсъждане на насоки за кандидатстване
Регионално развитие
Годишни доклади и оценки по ОПРР
Комуникационен план на ОПРР
Обяви за набиране на проектни предложения
Одобрени проекти и бенефициенти
Архив
Конкурентоспособност
Годишни доклади и оценки по ОП "Конкурентоспособност"
Обществени поръчки
Решения на Комитета за наблюдение
Външни оценители
Списъци със сключени договори
Социологически проучвания
Техническа помощ
Новини
Наръчници, ръководства, правила
Процедури
Годишни доклади и оценки по ОПTП
Презентации от обучения за бенефициенти
Комитет за наблюдение на ОПТП
Aрхив
Социологически проучвания
Развитие на човешките ресурси
Годишни доклади и оценки по ОПРЧР
Наръчници, ръководства, правила
Обяви за набиране на проектни предложения
Одобрени проекти и бенефициенти
Административен капацитет
Годишни доклади и оценки по ОПАК
Обяви за набиране на проектни предложения
Одобрени проекти и бенефициенти
Социологически проучвания
Политики и програми на ЕС
Регионална политика
2007-2013
Доклади
Стратегически доклади на Република България
Доклади на Европейската комисия
Политика за устойчиво териториално развитие на ЕС
Евробарометър
Финансови инструменти
2014-2020
Териториално сътрудничество
Трансгранично
Междурегионално
Транснационално
Европейска политика на добросъседство
Инструмент Шенген
Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки ФМ
Покани за набиране на проектни предложения
Нормативни документи 2009 – 2014
Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов принос 2009-2014 г.
Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство
Норвежка програма за сътрудничество
Добри практики
BG11 „Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество“
Българо-швейцарска програма
АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОГРАМАТА
КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
ГОДИШНА СРЕЩА
Указания за информиране и публичност
БЮЛЕТИН
Обща селскостопанска политика и рибарство
Други програми и инициативи на ЕС
Актуална информация
Контакти
Календар / Събития
Новини
Областни информационни центрове
ЦИКО
КОНКУРС ЗА МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТИ
ОИЦ Бургас
ОИЦ Благоевград
ОИЦ Видин
ОИЦ Варна
ОИЦ Велико Търново
ОИЦ Кърджали
ОИЦ Враца
ОИЦ Габрово
ОИЦ Добрич
ОИЦ Кюстендил
ОИЦ Монтана
ОИЦ Ловеч
ОИЦ Перник
ОИЦ Пазарджик
ОИЦ Плевен
ОИЦ Пловдив
ОИЦ Разград
ОИЦ Русе
ОИЦ Силистра
ОИЦ Сливен
ОИЦ Смолян
ОИЦ София
ОИЦ Стара Загора
ОИЦ Търговище
ОИЦ Хасково
ОИЦ Шумен
ОИЦ Ямбол
Приемна
Медии
Архив
Кариери
Обяви за работа в Областните информационни центрове
Обяви за работа в Областните информационни центрове с изтекъл срок
СПИСЪЦИ И РЕШЕНИЯ ОТ КОНКУРСИ ЗА РАБОТА В ОИЦ
Обяви с изтекъл срок
Обяви за работа
Нормативна база
Национални стратегически документи
Национална програма за развитие: България 2020
Национална стратегическа референтна рамка
Национален стратегически план за развитие на селските райони
Национален стратегически план за рибарство и аквакултури
Национален план за развитие
Европейско законодателство
Регламенти на ЕС относно структурните фондове
Решения на ЕК
Национално законодателство
Постановления на МС
Решения на МС
Държавни помощи
Други
Ръководства
Иконометричен модел
Указания на Сертифициращия орган по оперативните програми
Насочващи и информационни бележки, одобрени от COCOF (англ.)
Държавни помощи
Типови договори
Данък върху добавената стойност (ДДС)
Закон за обществените поръчки
Меморандуми
Актуални отворени процедури
Акценти
Изпълнение на ОП
Актуални документи
Бързи връзки
Добро управление
Комитет за наблюдение на ОПДУ
Критерии за подбор на операции по ОПДУ
Процедури за кандидатстване
Процедура BG05SFOP001-1.001
Насоки за кандидатстване и приложения към тях
Въпроси и отговори
Второ изменение на Насоки по процедура BG05SFOP001-1.001_28.09.2015
Първо изменение на Насоки по процедура BG05SFOP001-1.001_23.09.2015
Трето изменение на Насоки по процедура BG05SFOP001-1.001_30.09.2015
Общи условия за директно предоставяне на БФП по ОПДУ
КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.