Новини

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ ПОЛУЧИ ПЪРВИТЕ ЧЕТИРИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

02.10.2015

Подадени са първите четири проектни предложения по Оперативна програма „Добро управление" (ОПДУ). Изпълнителната агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи", Администрацията на Министерския съвет, Националният статистически институт и Министерството на правосъдието кандидатстват за финансиране в размер на 9 млн. лв. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя от оперативната програма за осигуряване на данни и информация в структуриран вид, даващ възможност за прецизни анализи и планиране, което в комбинация с правен анализ на пропуските и противоречията в нормативната уредба ще осигури възможност за устойчиво планиране, приоритизиране и изпълнение на бъдещи стратегически проекти в изпълнение на стратегиите за развитие на държавната администрация, за развитие на електронното управление и за въвеждане на електронно управление в сектор „Правосъдие" за периода 2014 - 2020 г. До седмица ще бъде сформирана оценителна комисия и ще започне оценката на проектните предложения.

Днес изтече срокът за подаване на проектни предложения по първата процедура по ОПДУ BG05SFOP001-1.001: Структуриране на данни и аналитични дейности в изпълнение на стратегическите документи за развитие на държавната администрация, развитие на електронното управление и въвеждане на електронното управление в сектор правосъдие".                          

През новия програмен период подаването и оценката на проектите се извършват изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020.

 

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.