Новини

ПОКАНА КЪМ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ТЕХНИ ЗАМЕСТНИЦИ В СЪСТАВА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ 2014-2020

28.09.2015

В изпълнение разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Механизъм за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност , чиито представители да участват в състава на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г. , Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията кани да участват в избора на представители в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020 следните групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, работещи в сферите на:

  • Организации, работещи в сферата на равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности;
  • Организации, работещи в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи.

Юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, желаещи да участват в избора, трябва да отговарят на общите критерии, определени в чл. 6 от Механизма.
В срок от 15 работни дни от датата на публикуване на поканата всяко заинтересовано лице по смисъла на т. 1 подава писмено заявление до директора на дирекция „Координация на програми и проекти" в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията за участие в избора.
Лицата по т. 1 не може да подават повече от едно заявление за участие в избора.
Писменото заявление по т. 3 се представя по приложения образец, утвърден от заместник министър-председателя и министър на правосъдието.
Към заявлението се прилагат документите, определени в чл. 7, ал. 5 от Механизма.

Писмени заявления могат да се подават до края на работния ден на 21.10.2015 г. в деловодството на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.