Новини

международен семинар на тема „Финансовите инструменти по Европейските структурни и инвестиционни фондове“ в София на 6-ти октомври 2015 г.

25.09.2015

По инициатива на Европейската комисия, на 6 октомври 2015 г. в „София Хотел Балкан", пл. "Света Неделя", гр. София, ще се състои международен семинар на тема „Финансовите инструменти по Европейските структурни и инвестиционни фондове" (Financial Instruments delivering ESI Funds).

Семинарът е част от серията информационни семинари на ЕК, свързани с финансовите инструменти, организирани в страните-членки на ЕС на база fi-compass-платформата на комисията.  

Организатор на мероприятието е Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), а координатор от българска страна е Централното координационно звено при Администрацията на Министерски съвет, под ръководството на г-н Томислав Дончев, вицепремиер по еврофондовете и икономическата политика.

Представители на Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка, както и експерти на национално ниво и други страни-членки на ЕС ще споделят своя опит в областта на прилагане на финансови инструменти по ЕСИФ на практика.

С оглед международният формат на семинара, регистрацията се извършва през интернет страницата на fi-compass на ЕИБ.

Всички заявили и проявяващи интерес за участие в семинара могат да се регистрират в като създадат свой нов fi-compas профил тук (за нови fi-compas потребители) или да влязат в своя потребителски профил тук (за вече регистрирани fi-compas потребители). След влизане в съответния профил регистрацията на  събитието следва да продължи чрез календара на събитията на интернет страницата.

Повече информация за обхвата и структурата на семинара можете да намерите тук.


 

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.