Новини

ПУБЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 Г.

18.07.2013

На 23 юли 2013 г. от 14:00 часа в Зала „Роял", Шератон София Хотел Балкан ще се проведе публично представяне на Споразумението за партньорство на Република България във връзка с прилагането на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за програмен период 2014-2020 г.

На събитието ще бъдат представени основните приоритети на страната ни, които ще се финансират със средства от ЕСИФ.

Съгласно последните преговори по отношение на Многогодишната финансова рамка, за периода 2014-2020 г. очакванията са страната ни да получи над 9 милиарда евро от Европейските структурни и инвестиционни фондове, от които за Кохезионна политика се очаква средствата да са над 7 милиарда евро, като в тази сума са включени и средствата за Механизма за свързване на Европа, средствата за храна за нуждаещото се население и програмите за териториално сътрудничество. 

За участие в събитието са поканени представители на Президентството, Народното събрание, администрацията, регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2, национално представителните организации на работодателите, работниците и служителите, национално представителните организации на и за хора с увреждания, Национално сдружение на общините в Република България, академичната общност и неправителствени организации.

Програмата за събитието можете да намерите тук .

Информация за Споразумението за партньорство може да намерите тук .

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.