Новини

МИЕТ обявява подбор за длъжности „сътрудник по управление на европейски проекти и програми" в дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" – Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност"

01.07.2011

„Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми" - 1 щ. бр. в сектор „Програмиране", отдел „Програмиране, информация и публичност" и „Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми" - 3 щ. бр. в отдел „Управление и мониторинг на изпълнението", дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност". Обява (pdf, 180 KB)

„Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми" - 1 щ. бр. в отдел „Предварителен контрол, административни актове и процедури по договаряне" и „Старши сътрудник по управление на европейските проекти и програми" - 1 щ. бр. в сектор „Финансов контрол", отдел „Финансово планиране, контрол и плащания", дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност". Обява (pdf, 171 KB) 

„Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми" - 2 щ. бр. и „Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми" - 2 щ. бр. в отдел „Вътрешен контрол и управление на риска", дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност". Обява  (pdf, 179 KB) 

Образци на документи за кандидатстване:      

  • заявление за участие в подбора Образец (doc,51 KB)
  • декларация Образец  (doc, 44 KB) 

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.