Новини

Он-лайн консултации относно бъдещето на финансовата подкрепа за НПО в рамките на ФМ на ЕИП и Норвежкия финансов принос 2009–2014 г.

15.09.2010

В рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкия финансови принос 2009-2014 г., страните-донори Норвегия, Исландия и Лихтенщайн ще увеличат своята финансова подкрепа за развитие на гражданското общество в Централна и Югоизточна Европа. Предвижда се финансовият ресурс за неправителствените организации (НПО) да достигне 100 милиона евро за нови програми, насочени към гражданското общество. Предвид факта, че НПО са допустими кандидати и в другите програмни области, общият финансов принос за НПО се очаква да нарасне значително.

Безвъзмездната финансова помощ за НПО в рамките на двете програми има за цел да подкрепи развитието на гражданското общество в страните-бенефициенти и да допринесе за постигане на социална справедливост, демокрация и устойчиво развитие. В резултат от направената оценка на изпълнението на Фонда за подкрепа на НПО в рамките на ФМ на ЕИП и Норвежката програма за сътрудничество: 2004-2009 г. бе потвърдено, че безвъзмездната финансова помощ е допринесла за развитие на НПО сектора в страните-бенефициенти.

В тази връзка на 10 септември 2010 г. стартираха он-лайн консултации с представители на гражданското общество. Базирайки се на опита си от изпълнението на Фонда за подкрепа на НПО 2004-2009 г. Норвегия, Исландия и Лихтенщайн подготвиха предложения за подкрепа на НПО сектора за периода 2009-2014 г. Предложенията ще бъдат обект на шест седмични он-лайн консултации, които ще дадат възможност на гражданското общество в страните-бенефициенти и в страните-донори, да изразят своето становище по предложената схема за управление и обхват на финансовата помощ за НПО.

В тази връзка, представителите на гражданското общество се приканват да изразят  своята гледна точка и позиция относно направените предложения за бъдещето на програмите за НПО сектора на Интернет страницата на Офиса на ФМ на ЕИП www.eeagrants.org/ngoconsultation. Има възможност за даване на коментари, становища, както и за по-формален принос, който цели да допринесе за разработване на насоки за програмите за подкрепа на НПО в рамките на ФМ на ЕИП 2009-2014 г. Крайният срок за изпращане на мнения и коментари е 22 октомври 2010г.

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.