Новини

СТАРТИРА КОНСУЛТАТИВНАТА ПРОЦЕДУРА ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФМ НА ЕИП И НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ ПРИНОС ЗА ПЕРИОДА 2009-2014 г.

15.09.2010

На 09.09.2010 г. официално стартира консултативната процедура относно правилата за изпълнение на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкия финансов принос 2009-2014 г. на основание Протокол 38в относно ФМ на ЕИП и Споразумението относно Норвежкия финансов принос 2009-2014 г.

Съгласно Споразуменията, подписани между Европейската комисия и страните-донори на 29.07.2010 г., Република България ще получи 78,6 млн. евро по ФМ на ЕИП за изпълнение на програми в приоритетни области: защита и управление на околната среда, промяна на климата и възобновяеми енергийни източници, гражданско общество, човешко и социално развитие и опазване на културното наследство и 48 млн. евро по Норвежкия финансов принос за изпълнение на проекти в приоритетни сектори: улавяне и съхранение на CO2, иновации за екологосъобразна дейност, изследователска дейност и академични стипендии, човешко и социално развитие, правосъдие и вътрешни работи и насърчаване на достойния труд и тристранния диалог.

След приключване на консултативната процедура ще стартират преговори със страните донори за подписване на Меморандумите за разбирателство относно изпълнението на двете програми в България, в рамките на които ще бъдат договорени програмните области на финансиране по ФМ на ЕИП и Норвежкия финансов принос за периода 2009 - 2014 г.

Повече информация относно правилата за изпълнение на програмите може да намерите на специализираната Интернет страница на Офиса на финансовия механизъм: http://www.eeagrants.org.

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.