Новини

15.10.2012ОГРОМЕН ИНТЕРЕС КЪМ „МАЛКАТА-ГОЛЯМА” ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИ И ОБЛАСТНИ АДМИНИСТРАЦИИ ПО ОПАК

Над 150 експерти от централната  и областните администрации се включиха в информационния ден днес по Оперативна програм ...

12.10.2012ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по схема BG051PO001-5.2.13 "ЖИВОТ В ОБЩНОСТТА" по приоритетна ос 5 на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси

На 12.10.2012г. е публикуван проект на насоки за кандидатстване по схема за предоставяне на БФП, чрез открита процедура ...

12.10.2012ОПАК ще оптимизира използването на публичните ресурси чрез публично-частно партньорство

Управляващият орган на ОПАК обявяви нова процедура по подприоритет 1.4. „Администрацията - партньор на бизнеса". П ...

11.10.2012МИНИСТЪР ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ НА РАБОТНА СРЕЩА В ОИЦ - ПЕРНИК

Областният информационен център - Перник  беше домакин на работна среща с министъра по управление на средствата от ЕС ...

10.10.2012ОПАК изгражда Интегрирана информационна система за координация и управлението на човешките ресурси в държавната администрация

Управляващият орган на ОПАК обявява днес две нови процедури за безвъзмездна помощ по подприоритет 1.1. „ Ефективна стру ...

10.10.2012България е сред водещите държави в реализиране на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм

С публикация под заглавие „Отварят се нови възможности за финансиране" , официалният сайт на Финансовия механизъм на Е ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.