Новини

23.10.2012На вниманието на кандидатите по схема BG051PO001 – 7.0.07 „Без граници – Компонент I” – Фаза 2

Във връзка с възможността за електронно кандидатстване по настоящата схема, Договарящият орган прави следното уточнени ...

22.10.2012Фонд „Земеделие” плати над 400 хил. лева на два проекта по програма „Рибарство”

Първият проект е по мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности" от Оперативна прогр ...

22.10.2012ПЪРВИ КОМИТЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ПРОГРАМА BG 11 “ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ И ИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ ПО НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2009-2014 Г.

На 18 октомври 2012 г. в резиденция Бояна беше проведен Първият Комитет за сътрудничество по програма BG 11 "Изгр ...

22.10.2012МОМН стартира процедура за директно предоставяне BG051PO001-3.1.10 „Подобряване качеството на професионалното обучение”

Министерството на образованието, младежта и науката чрез Главна дирекция „Структурни фондове и международни образовате ...

19.10.2012Близо 250 представители на общините се запознаха с възможностите за кандидатстване по ОПАК

Оперативна програма „Административен капацитет" ще може да покрие нуждата от всички видове обучения на служителит ...

18.10.2012Стартира процедура за подбор на проекти BG051PO001-1.1.13 „Ново работно място”

На 18.10.2012 г. е обявена процедура за подбор на проекти BG051PO001-1.1.13 „Ново работно място" по Оперативна пр ...

15.10.2012Още петнайсет милиона лева по ОПАК за модернизиране на държавната администрация и съдебната система

Само за последната седмица Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет" откри пет нови ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.