Новини

13.11.2012ИНТЕГРА

На 12.11.2012 г. Министерство на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни пр ...

12.11.2012Томислав Дончев: България е готова за преговорите с Европейската комисия за следващия програмен период

Европейската комисия представи днес своята официална   позиция за разработването на Договора за партньорство и приорите ...

09.11.2012Общини и читалища получават 141.6 милиона лева по ПРСР

Одобрените днес проекти са 91 на брой и предвиждат ремонта на улици и читалища, строежа на спортни и информационни цен ...

06.11.2012Министър Томислав Дончев подписа споразумение с Програма “Глоб@лни библиотеки”

Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев и заместник-министърът на културата Георги Стоев подписах ...

06.11.2012Започва прием на проекти за професионално обучение и информационни дейности по ПРСР

До 20 декември тази година Държавен фонд „Земеделие" ще приема заявления по Мярка 111 „Професионално обучение, ин ...

05.11.2012На 02.11.2012 г. Агенцията за социално подпомагане обявявa процедура за подбор на проекти BG051PO001-5.2.13 „Живот в общността"

  Агенцията за социално подпомагане в качеството си на Договарящ орган по приоритетна ос 5 на Оперативна програм ...

05.11.2012Фонд „Земеделие” финансира проект за култивиране на миди

Авансово плащане от 800 000 лв. получи бенефициент по мярка 2.1 „Инвестиции в аквакултурата" от Оперативна програм ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.