Новини

19.11.2012ПРСР финансира общински проекти с над 100 милиона лева

 Фонд „Земеделие" одобри 67 предложения по мерки 313 „Насърчаване на туристическите дейности", 321 „Основни у ...

19.11.2012Близо 200 проекта на общини се борят за финансиране по ОПАК

Огромен е интересът към новата процедура за общинските администрации по подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държа ...

16.11.2012Европейската комисия: Няма опасност тази година България да загуби средства от оперативните програми по правилото за автоматично освобождаване

Днес се проведе седмото заседание на Комитета за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка 2007 - 2013 ...

15.11.2012Европейската комисия дава висока оценка за изпълнението на ОПАК

Към настоящия момент няма риск от загуба на средства През следващата година централните и общинските администраци ...

15.11.2012ОБУЧЕНИЯ ЗА РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В ЦЯЛАТА СТРАНА

Дирекция „Информация и системи за управление на средствата от ЕС" в администрацията на Министерски съвет, съвмест ...

13.11.2012ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ДАРИ НА БЪЛГАРИЯ НАЙ-ГОЛЯМАТА БИБЛИОТЕКА ЗА РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА НА ЕС

Над 8000 издания на всички езици на Европейския съюз са достъпни в офиса на Областен информационен център - София ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.