Новини

12.12.2012Втора координационна среща на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика

В периода 13-14 декември 2012 г. в гр. София, в Парк Хотел „Витоша" ще се проведе Втора координационна среща на мрежата ...

10.12.2012ПЪРВА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ ЗА ЗЕЛЕНА ИНДУСТРИЯ“, ФИНАНСИРАНА ПО ЛИНИЯ НА НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2009-2014

Стартира набирането на проектни предложения по Програма „Иновации за зелена индустрия", която има за цел подобряв ...

10.12.2012Фонд „Земеделие” изплати над 385 хил. лева на два проекта по програма „Рибарство”

Разплащателната агенция плати авансово 284 938 лв. по Мярка 2.6 „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от ри ...

07.12.2012Още 6 млн. лева за къщи за гости и модернизиране на стопанства по ПРСР

Одобрените днес проекти са 17 на брой, а общият размер на помощта е 6 109 563 лв. Предложенията са по мерки 121 „Модер ...

06.12.2012Дискутираха интегрираните планове за градско развитие и възстановяване

На 05.12.2012 г. Областен информационен център - Бургас съвместно с Община Бургас проведе тематична конференция относн ...

04.12.201212 милиона евро за иновации в зелената индустрия в България в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 г.

Днес в хотел „Шератон" беше представена програмата „Иновации за зелена индустрия". „Иновации за зелена ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.