Новини

29.01.2013Подпомагат с над 875 хил. лева три проекта по програма „Рибарство”

Две от предложенията са по мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата", а третият проект предвижда наря ...

25.01.2013България навлиза в решителна фаза на изготвянето на договора за партньорство с Европейската комисия за следващия програмен период

София, 25 януари 2013 г.: Днес се проведе петото заседание на Работната група за разработване на Договора за партньор ...

23.01.2013Един милион лева по ОПАК за по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции в общините

Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК), съфинансирана от Европейския социа ...

22.01.2013Изменения в Насоките за кандидатстване по процедура BG051PO001-2.2.03 "На път"

На 21.01.2013 г. са утвърдени изменения в Насоките за кандидатстване и Ръководството за бенефициента  към процедура BG ...

21.01.2013Промяна в Изискванията за кандидатстване по процедура BG051PO001-5.2.12 "Да не изоствавяме нито едно дете" Компонент 2

Утвърдена е промяна в Изискванията за кандидатстване по процедура  BG051PO001-5.2.12 "Да не изоставяме нито едно ...

18.01.2013Фонд „Земеделие” отпусна 55 млн. лв. за кредитиране на проекти по ПРСР през 2012 г.

Схемата за рефинансиране на търговски банки кредитира проекти по 8 мерки от Програмата за развитие на селските райони ...

15.01.2013Промяна в Насоките за кандидатстване по процедура BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда" по ОПРЧР

С решение на Комитета за наблюдение на ОП РЧР е увеличен общият бюджет на операция „Актуализиране на учебните програми ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.