Новини

04.02.2013Начало на първия конкурс за набиране на проектни предложения по Програмата за подкрепа на неправителствените организации по ФМ на ЕИП

Операторът на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП (2009-2014 г.) Фондация „Отворен ...

30.01.2013Модернизират стопанства с над 3 млн. лева от ПРСР

  Общо 57 проекта по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства" от Програмата за развитие на ...

29.01.2013ФИНАНСИРАНЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ СТЕПЕНТА НА ЗАКОНОСЪОБРАЗНО РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ СКФ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“ ПОЛУЧИ АОП

Управляващият орган на Оперативна програма „Техническа помощ" одобри за финансиране проект № 0109-АОП-1.8 „Укрепв ...

29.01.2013М. Димитрова-Бийчър: Ще отворим всички процедури до март, за да договорим бюджета по ОПАК до края на 2013 г.

Представители на общините се запознаха с новата възможност за финансиране До края на месец март ще отворим всички ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.