Новини

21.02.2013Промяна в изискванията за кандидатстване по процедура BG051PO001-1/4/5/6.0.01 „Интегра” на ОПРЧР

Изменени са Изискванията за кандидатстване по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051 ...

18.02.2013М. Димитрова-Бийчър: Внимавайте за двойно финансиране

Над 250 представители на общините участваха в информационната кампания на ОПАК „Най-късно следващата седмица ще ...

15.02.2013Обявена е процедура BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” по ОПРКБИ

На 15.02.2013 г. Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност", Министерство на икономиката, енерге ...

15.02.2013Двайсет „горски” проекта по Програмата за развитие на селските райони бяха одобрени днес

  Инвестиционните предложения са по мерки 223 "Първоначално залесяване на неземеделски земи" и 226 ...

11.02.2013Стартират набирането на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Република България (Управляващ орган) в сътрудниче ...

11.02.2013Модернизират 106 стопанства с 18.5 милиона лева от Програмата за развитие на селските райони

Новата техника ще бъде купена със субсидии по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства" от Програмата ...

08.02.2013Залесяват неземеделски земи със средства от Програмата за развитие на селските райони

Със субсидия от 3 854 161 лева шестнайсет държавни горски и ловни стопанства и общини ще залесят за първи път терени с ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.