Новини

08.03.2013Изменение в Насоките за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG051PO001-7.0.07 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1” – фаза 2

Утвърдени са изменения в Насоките за кандидатстване по процедура BG051PO001-7.0.07 „Без граници - компонент 1" - ...

08.03.2013На вниманието на кандидатстващите по процедура BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент ІІ”!

Утвърдени са изменения в Приложение Б2 "Планирани източници на финансиране", Приложение Е - Договор и приложенията към ...

06.03.2013Въвежда се опростена процедура за избор на подизпълнители от кандидатите за финансиране и бенефициентите по европейски проекти

Промяната е израз на дълго търсената оптимизация на процедурите за намаляване на административната тежест с цел подпом ...

06.03.2013Продължава набирането на заявления за получаване на краткосрочна техническа помощ от бенефициенти, регионални и местни власти, по ОПРР и ОПОС

Продължава набирането на заявления за получаване на краткосрочна техническа помощ от бенефициенти, регионални и местни ...

04.03.2013УО на ОПРКБИ ОБЯВЯВА КОНКУРС за подбор на външни оценители

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката, енергетиката и туризм ...

04.03.2013Фонд „Земеделие” одобри 27 проекта за добавяне на стойност към земеделски и горски продукти

Субсидията за инвестиционните предложения по Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" от ...

04.03.2013НАД 2 МИЛИОНА ЕВРО ЩЕ БЪДАТ ДОГОВОРЕНИ ПО ПРОГРАМА BG 11“ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ И ИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ ПО НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2009-2014 г.

„Над 2 млн. евро ще бъде общият бюджет на Програма BG11 „Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество" ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.