Новини

18.03.2013Работна среща за интегрираните планове за градско възстановяване и развитие

На 19-ти март (вторник) 2013 г. от 12.00 часа, в заседателната зала на Общинския съвет в гр. Пловдив (ул. "Авксентий Ве ...

18.03.2013Пет проекта получават над 1,6 млн. лв. от ОП “Рибарство”

Фонд „Земеделие" изплати 1 668 261 лв. по пет проекта от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство&q ...

15.03.2013Общини ремонтират читалища и строят детски площадки с близо 3,7 млн. от ПРСР

Държавен фонд „Земеделие" одобри 5 проекта по три от мерките на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР): ...

15.03.2013Още 5.5 милиона лева от ПРСР за залесяване на гори и превенция на пожари

Днес Експертна комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП) във фонд „Земеделие" одобри 23 предложения по мерките ...

14.03.2013РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА BG051PO001-7.0.02 "БЕЗ ГРАНИЦИ - КОМПОНЕНТ 2"

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Договарящ орган по Приоритетна ос 7 „Транснационално ...

13.03.2013Завърши първият етап от проекта за разработване на типови тръжни документи в сектор „Транспорт“

На 11.03.2013 г. в рамките на проект за техническа помощ за разработване на типови тръжни документи в сектор „Транспорт ...

08.03.2013ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ИЗБОРА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР В КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.