Новини

28.03.2013ОПАК обявява процедура за подобряване на механизмите за контрол върху дейността на администрацията

Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК), съфинансирана от Европейския социален фо ...

28.03.2013ОПАК предоставя 3 млн. лв. за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса

Управляващият орган на оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК), съфинансирана от Европейския социа ...

27.03.2013Важно! Удължава се срокът за кандидатстване по третата покана за проектни предложения по Програмата за ТГС България – Турция

Удължава се срокът за кандидатстване по третата покана за проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудни ...

26.03.2013Първи брой на бюлетин по ФМ на ЕИП и НФМ

Националното координационно звено и посолството на Кралство Норвегия в София имат удоволствието да представят първия б ...

25.03.2013Фермери оборудват стопанства с още 22.7 млн. лева от ПРСР

С пари от бюджета на мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства" от ПРСР ще бъдат финансирани още 59 про ...

22.03.2013Начало на кампания срещу използването на езика на омразата в интернет

Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм са в стратегическо партньорство със Съвета на Европа с цел ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.