Новини

09.07.2015Обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”

В изпълнение на Индикативна годишна работна програма за 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „ ...

09.07.2015Стартират първите процедури по Оперативна програма „Добро управление“

През 2015  г. по Оперативна програма „Добро управление" (ОПДУ) ще бъдат обявени седем процедури за предоставяне ...

07.07.2015МРЕЖАТА ОТ ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ ЩЕ ПОДПОМАГА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПРИ РАБОТА С ИСУН 2020

Във всеки от офисите на Мрежата от областни информационни центрове (ОИЦ) кандидати и бенефициенти могат напълно безплат ...

06.07.2015Европейската комисия прие решение за отпускане на авансово плащане по фонд „Солидарност“ във връзка с бедствията в периода 30.01.2015 – 04.02.2015 г.

Като страна членка на Европейския съюз, България има право да получи подкрепа от фонд „Солидарност" за преодоляван ...

03.07.2015Бургас бе домакин на поредното информационно събитие за представянето на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

След градовете Русе, Пловдив, Плевен и София, Бургас стана домакин на поредното информационно събитие на тема „Възможно ...

02.07.2015Комитетът за наблюдение одобри изменение на Индикативната годишна работна програма /ИГРП/ на ОПРР 2014-2020 за 2015 г.

С решение от 23.06.2015 г., взето чрез писмена процедура, Комитетът за наблюдение по ОПРР 2014-2020 г. одобри измене ...

02.07.2015В централното управление на БАН се проведе информационен ден за ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Това, с което България защити необходимостта от Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж&qu ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.