Новини

02.04.2013Още 74 стопанства ще получат финансиране за техника от ПРСР

Одобрените проекти са по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства" от Програмата за развитие на селскит ...

02.04.2013ОБУЧЕНИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СТРУКТУРНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ НА ЕС В БЪЛГАРИЯ (ИСУН)

Управляващият орган на Оперативна програма „Техническа помощ" одобри за финансиране проект № 0111-ЦКЗ-2.2, BG161PO ...

02.04.2013ВЪЗМОЖНОСТИ 2020: НА ПРАГА НА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

Стартира национална информационна кампания за новия програмен период Национална информационна кампания „Новият прогр ...

01.04.2013Горски проекти получават 3,5 млн. лева от програмата за селските райони

ДФ „Земеделие" разгледа 18 инвестиционни предложения по пет мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПР ...

01.04.2013ВИЦЕПРЕМИЕРЪТ ИЛИЯНА ЦАНОВА ЩЕ ДАДЕ СТАРТА НА НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

Вицепремиерът и министър по управление на средствата от Европейския съюз Илияна Цанова ще даде началото на национална и ...

01.04.2013ОПАК финансира 80 нови проекта за обучения на служителите от централната и местната администрация

Над 6 млн. лв. ще получат 80 нови проекта на централни и областни администрации от оперативна програма „Административен ...

29.03.2013„Шанс за щастливо бъдеще" - Компонент 2

На 29.03.2013 г. Агенцията за социално подпомагане обявяви процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансов ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.