Новини

12.04.2013ОПАК обявява процедура за подобряване на квалификацията на магистрати и съдебни служители

Съдии, съдебни помощници, съдебни служители, прокурори и следователи ще имат възможност да повишат професионалната си ...

10.04.2013Митническата администрация ще създава ИТ системи в помощ на гражданите и бизнеса с проект по ОПАК

Съкращаване до минимум на времето за обслужване на икономическите оператори и осигуряване на непрекъсната работа на ми ...

09.04.2013Нови 23,7 милиона лева са разплатени по ОПАК от началото на годината

Само за първите три месеца на тази година са одобрени договори за над 15,7 млн. лв. по Оперативна програма "Админ ...

08.04.2013Растениевъдни и животновъдни ферми получават близо 20 млн. лева от ПРСР

Фонд „Земеделие" одобри нови 31 проекта по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства" от Програмат ...

04.04.2013ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРЕГОВОРНИЯ ПРОЦЕС ЗА БЪДЕЩЕТО НА КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА

На Единния информационен портал редовно се публикуват материали за напредъка в преговорите между страните-членки на ЕС ...

04.04.2013Тази година ще бъдат договорени над 75 млн. лв. по ОПАК

200 представители на централните, областните и общинските администрации участваха в информационната кампания на ОПАК ...

02.04.2013Вицепремиерът Илияна Цанова: През новия програмен период водещ ще е интегрираният подход при разработването на проекти

Вицепремиерът и министър по управление на средствата от Европейския съюз Илияна Цанова даде старт в Монтана на национал ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.