Новини

12.06.2013Оперативна програма „Техническа помощ“ прие за бенефициент Министерството на икономиката и енергетиката

Въпреки задоволителния темп на финансово изпълнение на програмата - с договорени близо 95% от общия обем средства и ра ...

12.06.2013Промяна в Насоките за кандидатстване и Приложение І на схема BG051PO001-2.3.03 "Безопасен труд"

Утвърдена е промяна в Насоките за кандидатстване по процедура  BG051PO001-2.3.03 "Безопасен труд" и в Прилож ...

11.06.2013Филип Хат, Европейска комисия: „Системите за управление и контрол на ОПАК са стабилни“

Оперативна програма „Административен капацитет" финансира все повече важни и значими инициативи, особено в сферат ...

10.06.2013На 24 юни започва приемът на проекти за модернизиране на стопанства по ПРСР

Предложенията по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства" от Програмата за развитие на селските район ...

07.06.2013Дванадесето заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Техническа помощ“

В понеделник, 10 юни, от 13:30 ч. в Резиденция Бояна ще се проведе Дванадесетото редовно заседание на Комитета за набл ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.