Новини

03.07.2013ТЪРСИ СЕ: ОБЩО ЛОГО НА НОВИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ 2014-2020 г.

Решение за използване на общо лого на оперативните програми през следващия програмен период беше взето на днешното зас ...

01.07.2013Снежина Славчева е изпълняващ длъжността главен директор на ГД „Програмиране на регионалното развитие" в МРРБ и ръководител на УО на ОПРР, считано от 27.06.2013 г.

Г-жа Снежина Славчева е изпълняващ длъжността главен директор на Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие ...

28.06.2013Близо 80 експерти от администрацията преминаха обучение за успешно изпълнение на проекти по ОПАК

На 27 юни 2013 г., в хотел „Хилтън" се проведе поредното обучение за практическите аспекти на управлението и изпъ ...

27.06.2013Над 35 млн. лв от ПРСР за преработка на плодове и зеленчуци и модернизация на ферми

Общо 19 проекта ще бъдат финансирани с 34,1 млн. лева от бюджета на Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и г ...

27.06.2013Храмове и общини ще получат 2.2 млн. лева от ПРСР

Още три храма ще получат безвъзмездни средства за реставрация от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Тов ...

27.06.2013Опитът на ОПАК в транснационалните обучителни мрежи беше представен на заседание на Комитета за координация на фондовете

Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) Моника Димитрова-Би ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.