Новини

09.07.2013Изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“

Със Заповед № РД-16-918/08.07.2013 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОП „Развитие на конкурентоспособността ...

09.07.2013Разяснения относно правилата за разходване на средства по проекти по ОПАК

Уважаеми бенефициенти, Във връзка с постъпили въпроси от страна на бенефициентите относно управлението на проект ...

09.07.2013Изменения в насоките за кандидатстване по процедури по ОПРКБИ

Във връзка с разработен и обнародван опростен образец на Декларацията за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от Закона за м ...

07.07.2013ДИСКУСИЯ НА ТЕМА „ИМАТ ДУМАТА МЛАДИТЕ“ С ВИЦЕПРЕМИЕРА ЗИНАИДА ЗЛАТАНОВА

На 9 юли 2013 г., от 10:00 ч., в актова зала „Галерия Академия" на Художествената академия в София ще се състои пу ...

04.07.2013Изплатени са 47 % от средствата по Оперативна програма „Административен капацитет”

Към днешна дата са договорени 81 % от бюджета на програмата на обща стойност от 285 млн. лв. През първото п ...

03.07.2013КОНКУРС ЗА ОБЩО ЛОГО НА НОВИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ 2014-2020 г.

Решение за използване на общо лого на оперативните програми през следващия програмен период беше взето на днешното засе ...

03.07.2013Публикувани са справките по Комуникационните планове

Справки за изпълнение и предвидени дейности по Комуникационните планове на Оперативните програми и на Програма за разв ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.