Новини

17.07.2015Насоки за кандидатстване по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. (ОПТТИ), версия 1.0

Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г. (ОПТТИ ...

17.07.2015Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия организира семинар на тема "Изграждане на капацитет за социални партньори " в Брюксел

На 14 октомври по време на отворени дни на 13-тo издание на Европейска седмица на регионите и градовете, Генерална дире ...

17.07.2015Система ИСУН2020 няма да бъде достъпна на 20.07.2015 г.

Поради извършване на сервизни действия новата система ИСУН2020 (обслужваща програмен период 2014 - 2020 г.) няма да бъд ...

10.07.2015Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. обявява процедура на директно предоставяне BG05M9OP001 – 3.002 ЦЕНТРОВЕ ЗА ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ /ЦЗСП/

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на ч ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.