Новини

12.07.2013СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБСЪЖДАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМИ И МЕРКИ ПО ГАРАНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА

По инициатива на министъра на труда и социалната политика на 18 юли 2013 г. от 10:30 часа ще се проведе среща-дискусия, ...

12.07.2013Удължава се срокът за кандидатстване по процедура 3.2-05 за електронно управление

 Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет" удължава срока за кандидатстване по новата ...

10.07.2013Още 90 експерти преминаха обучение за управление на проекти по ОПАК

„Преди да подадете искане за плащане към Управляващия орган, се уверете, че сте приложили всички необходими документи, ...

09.07.2013Зинаида Златанова: Ще се стремим да намерим най-краткия път от образованието към първата работа на младите хора

Вицепремиерът призова младежите да се включат в конкурса за лого на оперативните програми за България за периода ...

09.07.2013Вицепремиерът Златанова обяви началото на мащабна кампания сред бенефициенти

Инициативата се реализира от мрежата от Областни информационни центрове в цялата страна Заместник министър-предсе ...

09.07.2013Четири църкви получават 1,5 млн. лв. от ПРСР за ремонт и обновяване

Проектите предвиждат ремонт на сградите на църквите и подобрения на прилежащите им пространства. В едно от предложения ...

09.07.2013Изменени са Насоките за кандидатстване и част от приложенията към тях по процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”

Със Заповед № РД-16-918/08.07.2013 г. са изменени Насоките за кандидатстване и част от приложенията към тях по процеду ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.