Новини

05.09.2013Важно!!! Одобрени са още 5 проектни предложения по схема BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период”

Приключи оценката на още 5 проектни предложения по схеми BG161PO001/5-02/2012  „В подкрепа за следващия програмен пери ...

05.09.2013ОПАК одобри за финансиране 119 нови проекта

Предстои проверка за двойно финансиране Отново рекорден брой проекти ще получат финансиране по Оперативна п ...

04.09.2013Нови 13 млн. лв. ще бъдат заявени за възстановяване от Европейската комисия по ОПАК

От началото на годината по Оперативна програма „Административен капацитет" са договорени близо 24,7 млн. лв. и са ...

30.08.2013Проектът на Споразумението за партньорство на Република България беше изпратен на Европейската комисия

Проект на Споразумението за партньорство - документът, определящ националните приоритети, които ще се финансират от Евр ...

29.08.2013Стартира съвместна инициатива в подкрепа на бизнеса

Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България и Българс ...

28.08.2013От 9 до 20 септември фонд „Земеделие” ще приема проекти по общински мерки 321 и 322 на ПРСР

От 9 септември до 20 септември областните дирекции на фонд „Земеделие" ще приемат проекти по две от най-атрактивн ...

28.08.2013Платиха още 6,5 млн. за необлагодетелстваните райони

След изменения в Наредба №11 за условията и реда за прилагане на Мярка 211 „Плащания на земеделски стопани за природни ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.