Новини

05.08.2015ПЪРВО ПУБЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА КОМПОСТИРАЩИ ИНСТАЛАЦИИ

На 20 август 2015 г. от 13:00 часа в зала 103 на МОСВ, ще се проведе първото публично представяне на процедурата за ...

31.07.2015СТАРТИРА ПЪРВАТА ПРОЦЕДУРА ПО ОПОС 2014-2020

Управляващият орган на оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г." обяви първата процедура за предоставяне на ...

31.07.2015ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ ОБЯВЯВА ПЪРВАТА ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление" публикува първата процедура за кандидатстване в и ...

29.07.2015Министерският съвет прие проекта на Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Днес 29.07.2015 г., Министерският съвет на Република България одобри проекта на Закон за управление на средствата от ...

22.07.2015Ирена Първанова е новият ръководител на ОП „Административен капацитет”

Със заповед № Р-159/22.07.2015 г. на министър-председателя на Република България за ръководител на Управляващия орган н ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.