Новини

18.10.2013Съдии, прокурори и следователи ще се обучават със средства по ОПАК

Днес Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет'" (ОПАК) стартира процедура за дире ...

17.10.2013ОПАК продължава да инвестира в човешкия ресурс в държавната администрация

Над 100 представители от областните и централните администрации се запознаха с условията за кандидатстване по новата пр ...

16.10.2013Вече са възстановени 85% от европейската част от бюджета по ОПАК

На 20 септември по Оперативна програма „Административен капацитет" беше получен поредният транш от Европейската ко ...

16.10.2013ОПАК предоставя 10 млн. лв. за развитие на електронното управление

Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет" публикува за Насоки за кандидатстване по от ...

15.10.2013Още 60 експерти от държавната администрация и съдебната система участват в обучение по ОПАК

„Управляващият орган на ОПАК вече няма да удължава срока за изпълнение на договорите, включително с мотив „липса на сре ...

15.10.2013ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКИ МЕДИИ ПОСЕТИХА БРЮКСЕЛ В РАМКИТЕ НА ФОРУМА „ОПЪН ДЕЙС 2013“

В периода 9-10 октомври 2013 г. се проведе учебно посещение на представители на медиите в Брюксел, Белгия. Те взеха уч ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.