Новини

19.08.2015НА 27 АВГУСТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПЪРВИЯТ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ОП “ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“

На 27 август, четвъртък, Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление" ще проведе информационен ...

17.08.2015Обявена е първата Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България (Управляващ орган по Програмата) в ...

14.08.2015Публикувана е процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.002 „Бюджетна линия за УО на ОПРР 2014-2020”

Управляващият орган на ОП „Региони в растеж" (ОПРР) 2014-2020 обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна фи ...

12.08.2015Проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. на основание ...

12.08.2015Проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" на основание чл. 13, ал. ...

06.08.2015Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. обявява процедура на директно предоставяне BG05M9OP001-3.004 „ОПТИМИЗАЦИЯ И ИНОВАЦИИ В ИА ГИТ”

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие н ...

06.08.2015Фотоизложба „Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. в кадри“

Управляващият орган на Оперативна програма „Транспорт" 2007 -2013 г. организира фотоизложба, представяща в кадр ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.