Новини

21.12.2013Общини, читалище и църква ще получат още 10,4 млн. лв. от ПРСР

Фонд „Земеделие" одобри още 10 проекта по мерки 313 „Насърчаване на туристическите дейности", 321 „Основни ус ...

19.12.2013Фонд „Земеделие” одобри още 44 проекта по ПРСР

Инвестиционните предложения са по мерки 121 „Модернизиране на земеделските стопанства, 226 "Възстановяване на горс ...

18.12.2013Завършен е проектът на бъдещата ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“

Завършен е проектът на бъдещата Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура", която ще се изпълняв ...

17.12.2013Изплатена безвъзмездна финансова помощ на стойност 2 035 263,07 лв. по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”

В периода 02.12-14.12.2013 г. бе изплатена безвъзмездна финансова помощ на стойност 2 035 263,07 лв. по Оперативна прог ...

17.12.2013ОПАК заяви нови 6,3 млн. лв. за възстановяване от ЕК

От началото на 2013 г. към днешна дата на бенефициентите по Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) ...

16.12.2013Още 50 експерти от общинските администрации преминаха обучение по ОПАК

„Продължаваме да инвестираме в обучения за новите бенефициенти, на които тепърва предстои да изпълняват проект по Опера ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.