Новини

31.01.2014Още 70 експерти от от държавната администрация и съдебната система участват в обучение по ОПАК

Бенефициентите по Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) трябва да се съобразяват с новите правила ...

31.01.2014Вицепремиерът Зинаида Златанова откри Шестата годишна среща за преглед на оперативните програми, финансирани по линия на Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд

Заместник-министър председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова откри Шестата годишна среща за преглед на ...

27.01.2014ПРИКЛЮЧИ ОЦЕНКАТА НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО СХЕМА BG161PO001/1.2-02/2011

Приключи работата на оценителна комисия по схема BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социалн ...

24.01.2014Награди „European Entrepreneurial Region (EER) - 2015 г."

Комитетът на регионите обяви, че набира предложения за наградите „European Entrepreneurial Region (EER) - 2015 г." ...

21.01.2014Зинаида Златанова: Последният вариант на Споразумението за партньорство е изпратен на Европейската комисия

„В края на миналата седмица България изпрати на Европейската комисия последния вариант на Споразумението за партньорст ...

21.01.2014Ревизиран проект на Споразумението за партньорство на Република България беше изпратен на Европейската комисия

Ревизиран проект на Споразумението за партньорство, определящо националните приоритети, които ще се финансират от Евро ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.