Новини

19.02.2014На 26 февруари ще се проведе публично обсъждане на Споразумението за партньорство за програмния период 2014-2020 г.

На 26 февруари, сряда, от 15 ч. в Зала 6 на Националния дворец на културата ще се проведе публично обсъждане на Споразу ...

19.02.2014ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ИЗБОРА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР В КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2007-2013

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 кани ...

18.02.2014Над 500 участника досега в информационната кампания на МОН в партньорство с мрежата от 28 информационни центъра

Първата седмица от информационната кампания за популяризиране на Оперативна програма „Наука и образование за интелигент ...

17.02.2014ПУБЛИКУВАНИ СА АКТУАЛНИ ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ПОДГОТОВКАТА НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

На Единния информационен портал www.eufunds.bg са публикувани актуални документи, свързани с подготовката на оперативни ...

17.02.2014ПРОВЕДЕНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ПО БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКАТА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

На 10 януари 2014 г. в гр. София се проведе присъствено заседание на Комитета за наблюдение по Българо-швейцарската про ...

11.02.2014Мрежата от 28 информационни центъра се включва в кампания на Министерството на образованието и науката

Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България се включв ...

04.02.2014Стратегическите приоритети на Република България в контекста на Споразумението за партньорство с Европейската комисия за периода 2014-2020

Изказването на министър-председателя Пламен Орешарски на днешното заседание на Консултативния съвет по национална сигур ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.