Новини

26.02.2014Обществени консултации по програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България-Сърбия 2014-2020

В периода от 5-ти до 14-ти март 2014 год. ще бъдат проведени обществени обсъждания и консултации за подготовка на Прогр ...

24.02.2014До месец ще бъдат подписани 200 нови договора по ОПАК

Близо 120 експерти от централната, областната и общинската администрация и от съдебната система участват в обучение за ...

21.02.2014Правителствена делегация, начело с вицепремиера Зинаида Златанова, провежда в Брюксел технически преговори с ЕК по Споразумението за партньорство

Днес в Брюксел се провежда среща на представители на българското правителство, начело с вицепремиера Зинаида Златанова, ...

20.02.2014Обществени консултации по програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България - Македония 2014 – 2020 година

В рамките на проект „Подготовка на програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна пом ...

19.02.2014ИРЕНА ПЪРВАНОВА: ЩЕ НАПРАВИМ ВСИЧКО ВЪЗМОЖНО ДА ПРОДЪЛЖИМ ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ И ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА ГОДИНА

Управляващият орган на ОП „Техническа помощ" се срещна с представители на всички областни общини за удължаване де ...

19.02.2014Нова информационна система в НАП подобрява обслужването на гражданите

Националната агенция за приходите (НАП) вече разполага с Управленска информационна система (УИС) за бизнес анализ. Създ ...

19.02.2014Под ръководството на вицепремиера Златанова се проведе заседание на Съвета за координация при управление на средствата от ЕС

Днес се проведе редовно заседание на Съвета за координация при управление на средствата от Европейския съюз на ниво мин ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.