Новини

11.03.2014Удължава се срока за ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020

Уважаеми дами и господа, Управляващият орган на бъдещата програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция - ...

06.03.2014Обществени консултации по програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България – Турция 2014 – 2020 година

В рамките на проект „Подготовка на програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна пом ...

04.03.2014Обществени консултации по програмата за трансгранично сътрудничество Гърция – България 2014-2020

Управляващият орган по програмите за европейско териториално сътрудничество в Република Гърция и Националният орган - М ...

04.03.2014ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО ЗА ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД 2014-2020

На 26 февруари 2014 г. (сряда) беше проведено публично обсъждане на Споразумението за партньорство на Република Българи ...

04.03.2014Одиторите от Сметната палата ще се обучават в специализирани одитни техники със средства по ОПАК

Стартират обучения на одиторите от Сметната палата за осъществяване на ефективен и ефикасен независим външен одит в пуб ...

04.03.2014Информационна система по ОПАК оптимизира работата на Агенция „Митници”

В рамките на проект по Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) Агенция „Митници" стартира нова ...

26.02.2014Още 786 магистрати бяха обучени със средства по ОПАК

Успешно приключи проект за разширяване и укрепване на капацитета на Националния институт на правосъдието (НИП) за предо ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.