Новини

08.04.2014ОП „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ" ФИНАНСИРА ОБУЧЕНИЯ НА АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ

Обученията се осъществяват в рамките на проект "Укрепване капацитета на Агенция по обществени поръчки и усъвършен ...

04.04.2014СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО БЕШЕ ИЗПРАТЕНО НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фон ...

03.04.2014Обучения по международни счетоводни стандарти ще преминат служителите на Агенцията за държавна финансова инспекция

Над 140 служители от Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) ще бъдат обучени по проект „Обучението - гаранци ...

03.04.2014ОПАК заяви нови 8,9 млн. лв. за възстановяване от ЕК

Само от началото на 2014 г. към днешна дата на бенефициентите по Оперативна програма „Административен капацитет" ( ...

03.04.2014Комисията за защита на потребителите укрепва капацитета си с проект по ОПАК

Промени в организацията на работа и действащите в Комисията за защита на потребителите (КЗП) нормативни документи ще по ...

31.03.2014ОБЛАСТНИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ СВОЯТА ДЕЙНОСТ

Управляващият орган на ОП „Техническа помощ" инициира промени в Насоките за кандидатстване, които да позволят удъл ...

28.03.2014График за провеждане на заседанията на Комитетите за наблюдение в периода 14 май – 13 юни 2014 г.

В периода от 14 май до 13 юни 2014 г. ще се проведат летните заседания на Комитетите за наблюдение на оперативните прог ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.