Новини

02.09.2015УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ ПО СЕДЕМ ПРОЦЕДУРИ ПО ОПАК

С цел намаляване на риска от загуба на средства Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капаците ...

01.09.2015Открит е приемът на проектни предложения по ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

С решение № ОПТТИ-1/01.09.2015 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт и транспор ...

01.09.2015България ще си сътрудничи със Световната банка за увеличаване на въздействието от европейските фондове у нас

Заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев и вицепрезидентът ...

31.08.2015Управляващият орган обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”

Управляващият орган на ОПРР обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Ене ...

21.08.2015СЪСТОЯ СЕ ПЪРВОТО ПУБЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА КОМПОСТИРАЩИ ИНСТАЛАЦИИ

Днес, 20 август 2015 г. се проведе първото публично представяне на процедурата за конкурентен подбор на проекти - BG ...

20.08.2015Стартира подготовката на ИГРП на ОПДУ за 2016 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление" е в процес на разработване на проект на Индикатив ...

19.08.2015Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”.

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. обявява, че са променен ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.