Новини

24.06.2014ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 Г.

Министерство на труда и социалната политика кани желаещите  от следните групи юридическите лица с нестопанска цел за о ...

19.06.2014ИАНМСП започва проект по ОПАК за информационно-комуникационна система

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) започва разработването и внедряването н ...

19.06.2014Почти двоен ръст е постигнат при усвояването на средствата от европейските фондове за последните 14 месеца

СКУСЕС прие коригираната версия на Споразумението за партньорство 2014-2020 да бъде изпратена на Европейската комисия ...

18.06.2014НАП намалява административната тежест за клиентите си с проект по ОПАК

Националната агенция за приходите (НАП) вече разполага с достъпна за гражданите и бизнеса интегрирана информационна си ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.