Новини

03.07.2014ПОКАНА КЪМ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ТЕХНИ ЗАМЕСТНИЦИ В СЪСТАВА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020

Министерство на регионалното развитие кани желаещите от следните групи юридическите лица с нестопанска цел за обществе ...

03.07.2014С проект по ОПАК е разработен наръчник за извършване на външни оценки на качеството на вътрешния одит

Министърът на финансите утвърди Наръчник за извършване на външни оценки на качеството на вътрешния одит в публичния ...

30.06.2014УЧЕНИЧКА ОТ ШУМЕН Е ПОБЕДИТЕЛ В НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА КОНКУРСА ЗА МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТ

17-годишната Йолина Добрева от гр. Шумен спечели голямата награда в националния конкурс за младежки проект, организира ...

27.06.2014Проведе се четвъртото заседание на Наблюдаващия комитет по многонационален проект „Управление, основано на резултати”

В периода 26-27 юни в гр. Правец се проведе Четвъртото заседание на Наблюдаващия комитет по многонационален проект „Уп ...

27.06.2014НАГРАЖДАВАТ ПОБЕДИТЕЛЯ В НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА КОНКУРСА ЗА МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТ

В понеделник, 30 юни 2014 г., от 14:00 часа в Гранитна зала на Министерския съвет ще се състои официалното награждаван ...

26.06.2014Индикативна годишна работна програма за 2014 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

На основание чл. 7, ал. 1 и във връзка с текста на § 5 от преходните и заключителни разпоредби на Постановление на МС ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.