Новини

10.07.2014Първо заседание на Тематичната работна група за разработване на оперативната програма по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

Днес, 10 юли 2014 г. се проведе първото заседание на Тематичната работна група за разработване на оперативната програм ...

10.07.2014ДНСК ще предоставя електронни услуги с проект по ОПАК

Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) ще електронизира две от предлаганите от нея административни услуги. ...

09.07.2014ОПАК заявява близо 7,9 млн. лв. за възстановяване от ЕК

За първото шестмесечие на 2014 г. на бенефициентите по Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) са ...

08.07.2014Стартира проект за повишаване професионалната квалификация на служителите на ДНСК

Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) към Министерството на инвестиционното проектиране започна изпълнение ...

04.07.2014ПОКАНА КЪМ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА НОМИНИРАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ТЕХНИ ЗАМЕСТНИЦИ В СЪСТАВА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА „ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО“ 2014-2020

В изпълнение разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Механизъм за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополез ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.